Sunday

Sat Bir Singh, Aquarian Sadhana, 4:40am est

Monday-Friday

Raj Yoga Center, Aquarian Sadhana, 4:00am est

Thursday

Dharam Singh, Aquarian Sadhana, 3:40am est